Omhandler dit spørgsmål et forsikringsforløb, beder vi dig at tage direkte kontakt til klinikken.

Databeskyttelsespolitik

Sist oppdateret 23.07.2018

Melin Collectors er et dansk inkassoselskab som står for håndtering og opfølgning af udestående fordringer inden for sundhedssektoren. I Melin Collectors har vi respekt for privatlivet, og det er derfor vigtigt for os, at du ved, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger.

Personlige oplysninger indeholder alle oplysninger, data og vurderinger, der kan være forbundet med dig som person. Det kan f.eks. være navn, bopæl, telefonnummer, e-mail-adresse og personnummer eller en kombination af disse, som kan identificere en person.

Al behandling af personfølsomme oplysninger er reguleret pt. af persondataloven og EU's databeskyttelsesforordning (GDPR); behandling omfatter indsamling, registrering, udlevering, samling, opbevaring og udlevering af persondata eller en kombination af disse.

Melin Collectors er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Melin Collectors overholder de gældende regler om persondata, herunder kravene fra Datatilsynet.

Hvilke personlige oplysninger behandler Melin Collectors

Melin Collectors behandler personlige oplysninger for at udføre vores virksomhed i form af administration og opfølgning af udestående fordringer. I den forbindelse skal vi overholde forskellige lovbestemte krav for at opfylde vores forpligtelser vedrørende opfølgning på fakturaer og som inkassoselskab for vores kunder (din kreditor(er)).

For at sikre en sikker og korrekt identifikation af de fordringer, vi arbejder med, indhenter vi følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Personnummer
  • Kontaktoplysninger som telefonnummer og/eller e-mail-adresse
  • Betalingsanmærkninger mv.

Vi har også oplysninger om fakturaen, som en fordring er baseret på, fordringens størrelse, betalingshistorikken, betalingsaftaler, telefon og email korrespondance mellem kreditor og debitor. Kreditvurderinger og oplysninger om eventuelle betalingsanmodninger er hentet fra kreditoplysningsbureauer.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne om dig kommer fra den virksomhed, du har modtaget behandling fra, fra dig selv eller folkeregisteret. Nedenfor har vi skitseret sager og steder, hvor information hentes.

Oplysninger fra behandler

Personlige oplysninger om dig modtager Melin Collectors automatisk fra vores kundes journalsystem, men det skal præciseres her, at ingen i Melin Collectors har adgang til din journal som patient - det er kun ovennævnte oplysninger der modtages.

Oplysninger du giver os

Du kan vælge, om du vil give os flere personlige oplysninger. Dette kan hjælpe os med behandlingen af din sag, hvilket kan være til din fordel. For eksempel kan du have en gyldig grund til, at du ikke har betalt gælden, eller du vil gerne sende os oplysninger i forbindelse med etablering af en betalingsaftale under hensyntagen til din situation. Det er også vigtigt, at du opdaterer dine oplysninger, hvis der sker ændringer - enten ved at kontakte os eller din behandler.

Oplysninger fra kreditoplysningsbureauer

Kreditvurderinger og oplysninger om eventuelle betalingsanmodninger er hentet fra kreditoplysningsbureauer.

Hvordan bruger Melin Collectors dine personoplysninger?

Enhver behandling af personoplysninger kræver et behandlingsgrundlag. I forbindelse med behandling er du blevet informeret om, at Melin Collectors står for håndtering og opfølgning af fordringer efter aftale med den virksomhed, du har modtaget behandling af. Betaling for behandlingen er led i din opfyldelse af aftalen, og virksomheden har en legitim interesse i få betaling for sine ydelser, mens Melin Collectors har en legitim interesse i at udøve administrationsvirksomhed ifht. fordringer. Generelt følger behandlingsgrundlaget af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og f).

Melin Collectors kan komme ud for at skulle behandle følsomme oplysninger i forbindelse med at gøre fordringen gældende overfor dig, og kan i den forbindelse anmode om samtykke hertil. I øvrigt behandler Melin Collectors dine oplysninger iht. gældende regler, herunder lov om inkassovirksomhed og bogføringsloven. Behandlingsgrundlaget for evt. følsomme oplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a), b) og f).

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at sikre en god og korrekt inddrivelse af pengekrav i overensstemmelse med gældende regler. At inddrive penge krav er et spørgsmål af offentlig interesse, og det er meget vigtigt, at dette foretages af de rigtige personer - derfor er behandling af personoplysninger påkrævet ved inkasso, selvom du ikke har accepteret det.

Hvem har adgang til dine oplysninger

For at behandle din sag (er) vil Melin Collectors medarbejdere have adgang til dine personlige oplysninger, og af firma i samme koncern, når det er nødvendigt. I sådanne tilfælde gives adgang kun efter behov og til de beskrevne formål, og alle ansatte i Melin Collectors er bundet af fortrolighed.

Oplysningerne kan også deles med vores kunde (den virksomhed, du har modtaget behandling af), og kreditoplysningsbureauer, retten og andre offentlige myndigheder. Medmindre du har samtykket hertil, vil dine personlige oplysninger ikke blive overgivet.

Melin Collectors vil ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde videregive personlige oplysninger til tredjeparter udenfor EU/EØS. Undtagelsen er, hvis Melin Collectors er retslig forpligtet til at videregive personoplysninger.

Opbevaring og sletning af oplysninger

Melin Collectors beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med EU-forordningen om beskyttelse af personlige oplysninger og dansk lov. Det betyder, at personoplysninger, der behandles af Melin Collectors er sikret på basis af bestemmelserne om fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Melin Collectors gemmer dine personlige data, så længe det er nødvendigt og tilladt ved lov, og så længe vi har et retsgrundlag til at gemme disse oplysninger. Ved fastlæggelsen af, hvornår dine personoplysninger slettes, lægges vægt på inkassoloven, bogføringsloven, forældelsesloven samt evt. vejledninger fra brancherelevante organisationer og Datatilsynet.

Samtaler gemmes i 3 måneder, før de slettes. Typisk opbevares dine øvrige personoplysninger i fem år efter sidste betaling eller kontakt, medmindre der foreligger et særligt retsgrundlag for fordringen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit elektronisk samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvordan kan jeg ændre eller klage over brugen af mine personlige oplysninger?

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, som er opremset ovenfor, skal du kontakte os.

Du har indsigelsesret, hvis du mener, at vi ikke har ret til at behandle dine personlige oplysninger. I sådanne tilfælde kan vi kun fortsætte behandlingen, hvis vi kan retfærdiggøre grunde, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder. Vi kan altid behandle dine personlige oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare lovkrav eller gøre disse gældende.

Hvis du er utilfreds med svaret eller mener, at vi behandler dine personlige oplysninger ukorrekt, kan du appellere til Datatilsynet. Du finder oplysninger om Datatilsynet og deres klageprocedure her.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@melincollectors.com.

For andre spørgsmål bedes du kontakte os via vores kontaktskema eller telefon 78 79 52 71. Vores øvrige kontaktoplysninger er Melin Collectors Danmark ApS, Bautavej 1A, DK-8210 Aarhus V.

We use cookies to give you a better user experience. Please read our cookies policy here.
Databeskyttelsespolitik